На основу члана 3. став 1. тачка 1, члана 12, 14 и 15. Одлуке о постављању и уклањању објеката привременог карактера на површинама јавне намене («Службени гласник општине Петровац на Млави» бр. 2/15), и Закључка Општинског већа општине Петровац на Млави о расписивању огласа за прикупљање понуда за давање у закуп грађевинског земљишта на локацији у КО Петровац на Млави, бр. 06 -40/16-02-6 од 14. 11. 2016. године, Комисија за спровођење огласа, расписује:

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА НА ЛОКАЦИЈИ ГИМНАЗИЈА НА К.П. БР. 2062/1 У  КО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ДРЖАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

I

Даје се у закуп на одређено време грађевинско земљиште, на к.п. бр. 2062/1 КО Петровац на Млави на локацији ГИМНАЗИЈА предвиђене Програмом постављања привремених објеката на јавним површинама на територији општине Петровац на Млави, («Сл. гласник општине Петровац на Млави» бр. 3/13), за држање монтажно-демонтажног објекта (киоска) у зони III града Петровца на временски период од 5 (пет) година и то:

привремени објекат бруто површине до 10 м², за обављање трговинске делатности, (продаја штампе, цигарета и разне ситничарске робе у оригиналном паковању).

Почетна цена за добијање земљишта у закуп је 2.000,00 динара месечно (2.000,00 динара за објекат површине до 10 м² и 200,00 динара за сваки м² преко 10 м²).

II

Закупнина се плаћа месечно и то до десетог у месецу, а приликом закључења уговора плаћа се за месец у коме се уговор закључује као и за наредни месец.

Будући закупац је дужан да као средство обезбеђења наплате закупнине приликом закључења уговора достави бланко сопствену меницу, оверену потписом и печатом уз коју је дужан да достави копију захтева за регистрацију менице оверену од стране пословне банке и копију картона депонованих потписа издат од стране пословне банке.

III

Понуда мора да садржи:

     – за правно лице: назив и седиште, фотокопију решења о упису у регистар надлежног органа (број, датум, назив органа), порески индетификациони број, потпис овлашћеног лица и печат, уредно овлашћење за заступање и понуђени износ закупнине који мора бити у динарском износу исти или већи од почетног износа закупнине, изјаву о прихватању осталих услова из огласа.

     – за предузетника: име, презиме, адресу и матични број, фотокопију решења о упису у регистар надлежног органа (број, датум, назив органа), порески индетификациони број, потпис овлашћеног лица и печат, уредно овлашћење за заступање и понуђени износ закупнине који мора бити у динарском износу исти или већи од почетног износа закупнине, изјаву о прихватању услова из огласа.

Неблаговремене и неуредне понуде ће бити одбачене.

            Уз понуду се доставља доказ о уплати гарантног износа од  3.000,00 динара на рачун бр. 840-1056804-64 са позивом на број 58-078. Учеснику који не добије земљиште гарантни износ се  враћа.

Понуде се достављају у затвореној коверти на адресу   «Комисија за спровођење огласа» Српских владара 165. Петровац на Млави поштом или непосредно у Писарници општинске управе (канц.бр.5).

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања на огласној табли СО Петровац на Млави и средствима локалног јавног информисања.

            Јавно отварање понуда обавиће се 25.11.2016. год.  у 11 часова у Малој сали СО Петровац на Млави.

            Детаљни приказ локација је саставни део огласа.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОГЛАСА СО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

БРОЈ: 06-40/16-02-6

ДАНА: 16.11.2016. године

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Оригинални документ – оглас у PDF форми можете прузети ОВДЕ

СКИЦА