УТВРЂУЈЕ СЕ прелиминарна ранг листа привредних субјеката који учествују у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Петровац на Млави за за спровођење активности на реализацији радова на: уградњи соларних панела, пратећих носача панела, инвертера и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије, уградњи двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, изради извештаја извођача радова о уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који je у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем и уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће, опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију пo утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у року од три дана од дана објављивања листе. Ha прелиминарну листу изабраних привредних субјеката учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања на званичној интернет страници општине Петровац на Млави и огласној табли општинске управе општине Петровац на Млави.

Комисија je дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу изабраних привредних субјеката као и да донесе Одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 15 дана од дана његовог пријема.

pdf ikona ok - Туристичка организација Града Требиња Прелиминарна ранг листа привредни субјекти – соларни панели