На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16,47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/17, 113/17-др.закон ,95/2018 и 114/21), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016, 113/17-др.закон, 95/2018-др.закон и 86/2019-др.закон, 157/20-др.закон, 123/2021-др.закон и 12/2022), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016),  Уредбe о oдређивању компетенција за рад службеника у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе( „Сл. гласнику РС“, бр. 132/2021)као и члана 28. Одлуке о Општинској управи општине Петровац на Млави („Службени гласник општине Петровац на Млави“, број 10/22), Одлуке о правобранилаштву („Службени гласник општине Петровац на Млави”, број 10/22) и Измене кадровског плана Општинске управе за 2022. годину („Службени гласник општине Петровац на Млави“, број 10/2022),

Општинско веће општине Петровац на Млави, на предлог начелника Општинске управе општине Петровац на Млави и након прибављеног мишљења репрезентативног синдиката, дана 08.09.2022. године усвојило је:

Правилник о систематизацији радних места 2022