Обавештавамо физичка и правна лица да је на територији  општине Петровац на Млави у понедељак 06. фебруара 2017. године почео попис незаконито изграђених објеката у складу са Законом о озакоњењу објеката који је ступио на снагу 27. новембра 2015. године.

Овај закон управо предвиђа да незаконито изграђени објекти, за које није поднет захтев за легализацију по раније важећим законима, буду пописани од стране општинских комисија. Овлашћени пописивачи евидентирање незаконито изграђених објеката врше на обрасцу – појединачном пописном листу чију садржину прописује министар надлежан за послове грађевинарства.

Физичка и правна лица дужна су да приликом вршења пописа овлашћеном пописивачу омогуће приступ објектима, да ставе на увид сву расположиву документацију која се односи на објекте који су изграђени на локацији (решење о наслеђивању, уговор о купопродаји, уговор о доживотном издржавању, уговор о поклону, грађевинску дозволу, употребну дозволу, поседовни лист и другу документацију која се односи на објекат и парцелу). Уколико не поседују наведену документацију дужна су да под кривичном и материјалном одговорношћу дају тачне и истините податке о власнику парцеле, власнику објеката и др., као и да омогуће пописивачу идентификацију и физичко мерење објекта.

Пописивачи за Попис незаконито изграђених објеката са собом носе легитимације које су дужни да при доласку у одређено домаћинство исту покажу власницима и члановима поменутог домаћинства.

Да би неки објекат био озакоњен неопходно је платити таксу за озакоњење, која је прописана у зависности од површине објекта (до 100 м2 – 5.000 динара, 100-200 м2 – 15.000 дин., 200-300 м2- 20.000 дин., односно 50.000 динара за објекте преко 300 м2), као и поднети извештај о затеченом стању са елаборатом геодеских радова израђеног од стране овлашћене пројектантске куће.

Треба рећи да Закон није оставио могућност избора власницима објеката – сви бесправно изграђени објекти предмет су озакоњења. Због тога, за све назаконито саграђене објекте поступак озакоњења аутоматски се покреће доношењем решења о уклањању од стране грађевинског инспектора, док се рушење незаконито изграђеног објекта, у смислу овог Закона, неће извршавати све до правоснажно окончаног поступка озакоњења.

Добијањем решења о озакоњењу, нелегално изграђени објекти могу бити уписани у јавну евиденцију непокретности (катастар непокретности), односно могу бити предмет правног промета – наслеђивања, продаје, уписа хипотеке итд.

Комисија за попис незаконито изграђених објеката у првој недељи рада пописиваће објекте на територији катастарске општине Шетоње а потом ће уследити попис објеката у К.О. Ћовдин, К.О.Везичево и К.О. Бусур.

Упутство за озакоњење незаконито изграђених објеката

Ово упутство намењено је свим власницима који су изградили објекте без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и којима је потребна информација о могућностима и поступку озакоњења. Циљ овог упутства је дати најосновније информације и објаснити процедуру добијања решења о озакоњењу. У овом упутству ћете наћи одговоре на уопштен, поједностављен случај,  док за појединачне проблеме, по нашем савету, потребно је ангажовати овлашћену стручну особу – архитекту или грађевинског инжењера која ће детаљно проучити Ваш случај и документацију.

Одељење за урбанизам Општинске управе Петровац на Млави, издаје решење о озакоњењу објеката по Закону о озакоњењу који је почео да се примењује дана 27.11.2015. године односно наредог дана по објављувању у Службеном гласнику РС бр. 96/2015.

Ближе информације, грађани могу добити у канцеларији Одељења за урбанизам (Зграда Општинске управе Петровац на Млави, канцеларија број 10 ) сваким радним даном од 07:00-15 часова.

ОБЈЕКТИ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ОЗАКОЊЕЊА

Незаконито изграђен објекат који се може озаконити ако је објекат изграђен без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу, као и објекат који поседује грађевинску дозволу и потврђен главни пројекат на којем је приликом извођења радова одступљео од издате грађевинске дозволе. Такође се могу озаконити и помоћни објекат и други објекат који је у функцији главног објекта као и  објекти који су завр