Закон о озакоњењу објеката објављен је у ,,Сл.гласнику РС,, бр. 96/2015 од 26. новембра 2015. године а примењује се од 27. новембра 2015.године.

Овим законом уређују се услови, поступак и начин озакоњења објеката, односно делова објекта изграђених без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу као и услови за издавање решења о озакоњењу, правне последице озакоњења,  као и друга питања од значаја за озакоњење објеката. Предмет озакоњења, у смислу овог закона, јесте објекат који је завршен у грађевинском смислу а у то спадају све врсте објеката: пословни, стамбени, помоћни, економски итд.

Овај закон се не примењује на објекте који су изграђени без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу у складу са прописима којима у време изградње није била прописана обавеза прибављања грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу.

Овај закон се не примењује на објекте за које је, у складу са раније важећим прописима издата привремна грађевинска дозвола. Власник таквог објеката стиче право на упис права својине, прибављањем решења о употребној дозволи, у смислу закона којим се уређује изградња објеката. Издата употребна дозвола је исправа подобна за упис у смислу закона којим се уређује државни премер и катастар. Такође се не примењује на објекте за које је издато решење о грађевинској дозволи, а која се користи без издатог решења о употребној дозволи, а решење о употребној дозволи прибавља се у складу са законом који је важио у време издавања грађевинске дозволе.

Предмет озакоњења не може бити објекат:

1)            изграђен, односно реконструисан на земљишту неповољном за грађење (клизишта, мочварно тло и сл.);

2)            изграђен, односно реконструисан од материјала који не обезбеђује трајност и   сигурност објекта;

3)            изграђен на површинама јавне намене, односно на земљишту планираном за уређење или изградњу објеката јавне намене за које се, у складу са одредбама посебног закона, утврђује јавни интерес;

4)            изграђен у првом степену заштите природног добра, односно у зони заштите културног добра од изузетног значаја и зони заштите културних добара уписаних у Листу светске културне баштине, односно радови на самом културном добру од изузетног значаја или добру уписаном у Листу светске културне баштине, изграђен у заштитним зонама око војних комплекса и објеката инфраструктуре посебне намене, односно изграђен, реконструисан или дограђен супротно прописима о одбрани којима су прописане посебне обавезе за изградњу објеката, као и других објеката изграђених у заштитним зонама у складу са одредбама посебних закона.

Изузетно орган ће издати решење о озакоњењу, ако у поступку буде прибављен одговарајући доказ да је тај објекат стабилан, да не угрожава стабилност терена и суседне објекте као и ако у поступку  буде прибављена сагласност управљача јавног добра, односно сагласност организације надлежне за заштиту природних, односно културних добара.

Предмет озакоњења је објекат за који је поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката, до 1. фебруара 2014. године.

Предмет озакоњења је и објекат изграђен на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта, на којима је приликом извођења радова одступљено од издате грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта.

Захтеви и пријаве за легализацију поднети до 1. фебуара 2014. године, сматрају се захтевима у смислу овог закона.

Предмет озакоњења је и објекат за који није поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката, а који је изграђен до .07.2015.године,

Попис и евиденцију незаконито изграђених објеката сачињава и води орган надлежан за послове грађевинске инспекције.

По завршетку пописа незаконито изграђених објеката, надлежни грађевински инспектор доноси појединачна решења о рушењу објекта, за све незаконито изграђене објекте који су на попису.

Решење о рушењу објекта доноси грађевински инспектор у року од три дана од дана евидентирања у складу са овим законом и без одлагања га доставља органу надлежном за издавање решења о озакоњењу.

По достављању решења надлежном органу, грађевински инспектор доноси закључак о прекиду поступка извршења, до правноснажног окончања поступка озакоњења, у складу са овим законом.

Решење о рушењу објекта неће се извршавати до  правноснажног окончања поступка озакоњења.

По добијању решења надлежни орган по службеној дужности покреће поступак озакоњења у складу са овим законом.

Објекти изграђени после 07. 2015. године нису предмет озакоњења и надлежни грађевински инспектор за те објекте доноси решење о рушењу и затварању градилишта, које је извршно даном доношења, у складу са Законом о планирању и изградњи.

Предмет озакоњења не може бити објекат за који је надлежни орган, у складу са раније важећим прописима којима је била уређена легализација објеката, донео решење којим се одбија или одбацује захтев за легализацију, а које је правноснажно у управном поступку.

Предмет озакоњења може бити објекат за који власн