На основу члана 21, 22, 23, 24 и 27 Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави (“Службени гласник општине Петровац наМлави”, бр. 4/22), и Закључка Општинског већа општине Петровац на Млави о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Трновче бр. 06-73/2022-01од 21. 04.2022. године, Комисија за спровођење поступка давања и закуп непокретности и локација за постављање привремених објекта на територији општине Петровац на Млави, расписује: Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора који се налази у  склопу Дома културе у насељу Трновче

Оглас Трновче