На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл. гласник општине Петровац на Млави» број 5/14), општинско веће општине Петровац на Млави је дана  09. 11. 2017.  године, донело

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

 

I

– Предмет јавног надметања –

 

  1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави у следећим катастарским општинама:

 

КО Број јавног надметања Површина   (ха,ари,м²) Почетна цена

( дин/ха)

Депозит

(дин) 20%

Период закупа

(год)

Степен заштите
БИСТРИЦА 1 0,2179 3601 157 1
БОШЊАК 2 0,5665 5405 612 1
БОШЊАК 3 1,2425 4795 1192 1
БОШЊАК 4 3,5347 8949 6326 1
БОШЊАК 5 3,0590 5664 3465 1
БУРОВАЦ 6 0,0502 9069 91 1
БУРОВАЦ 7 0,1215 10068 245 1
БУРОВАЦ 8 0,9025 8084 1459 1
БУРОВАЦ 9 1,2955 8637 2238 1
БУРОВАЦ 10 1,0997 8254 1815 1
БУСУР 11 0,7632 8835 1349 1
БУСУР 12 0,0465 8512 79 1
ВЕЗИЧЕВО 13 2,3215 1084 503 1
ВЕЗИЧЕВО 14 1,4406 5105 1471 1
ВЕЗИЧЕВО 15 1,6056 1840 591 1
ВЕЗИЧЕВО 16 0,5059 2288 232 1
ВЕЗИЧЕВО 17 0,2807 2685 151 1
ВЕЗИЧЕВО 18 1,3578 6636 1802 1
ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ 19 0,5518 3056 337 1
ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ 20 0,3268 2610 171 1
ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ 21 1,0809 2202 476 1
ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ 22 1,2210