На основу члана 99. став 1.  Закона о планирању и изградњи (,,Сл.гласник РС,, бр.72/09, 81/09-испр., 24/2011, 121/2012. 42/2013-ОУС, 50/2013-ОУС, 98/2003 и 132/2014, 145/2014), члана 2.став 1,2,3,4 Члана 19.Члана 20.Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда “Службени гласник РС”, број 16 од 5. марта 2018.  члана 12.   Одлуке о грађевинском земљишту општине Петровац на Млави (“Сл.гласник општине Петровац на Млави”бр.8/15 и 2/16), и допуне наведене Одлуке број : 020-439/2016-02 од 23.12.2016 (Службени Гласник општине Петровац на Млави 12/16) члана 20.Статута општине Петровац на Млави (,,Сл.гласник општине Петровац на Млави,,бр.1/15-пречишћен текст ), Одлуке  председника општине Петровац на Млави број: 464-25/18-02 од 12.04.2018. године којим се приступа отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем, Комисија за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта  општине Петровац на Млави, објављује

 

О Г Л А С

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

 

            1.ОГЛАШАВА СЕ отуђење неизграђеног грађевинског земљишта и то  дела КП бр. 4857/2 у КО Дубочка у површини од 912м 2  уписаног  у Извод из Листа непокретности број 2641 за КО Дубочка које представља  грађевинско земљиште изван грађевинског подручја и које је  Јавна својина општине Петровац у обиму удела 1/1.

2.Локација и површина од 912 м2 је дефинисана Извештајем Судског вештака број 6/2018 од 01. марта 2018. године и означена детаљним тачкама 3,4,5,6,7,8,12 и 9 као и Скицом вештачења.

 1. ”Кататстарска парцела 4857/2 Ко Дубочка у Дубочкој, налази се у обухвату Просторног плана општине Петровац на Млави (Одлука о усвајању Просторног плана општине Петровац на Млави објављена у ”Службеном Гласнику” општине Петровац на Млави број 8/12), по графичком прилогу плана ”Шематски приказ уређења насеља -Дубочка”. На основу графичког прилога плана ”Шематски приказ уређења насеља – Дубочка” катастарска парцела број: 4857/2 КО Дубочка – ”стара пруга”, која с простире од границе парцеле са кп. бр. 4857/1 КО Дубочка са северозападне стране, са путним земљиштем кп. вр. 4856 КО Дубочка – пут II реда Салаковац – Петровац са североисточне стране, а са југозападне стране са суседном катастарском парцелом број 5394 и 4966 КО Дубочка правцем северозапад – југоисток и југозапад – североисток до границе парцеле са путним земљиштем кп. вр. 4591/2 и 4590/2 КО Дубочка -пут II реда Салаковац – Петровац са северозападне и југоисточне стране налази се делом у простору постојећег руралног становања а делом у простору пољопривредног комасираног земљишта у простору постојеће саобраћајне површине. ”
 2. Обавештава се прибавилац да је у обавези да предметно грађевинско земљиште комунално опреми недостајућим објектима комуналне инфраструктуре. Парцела се отуђује у виђеном стању, уз обавезу учесника у поступку јавног надметања да се пре подношења пријаве по овом Огласу на лицу места упозна са фактичким стањем предметне катастрарске парцеле и без права на накнадно подношење приговора о истом, након прибављања предметне парцеле, као и без обавезе општине Петровац на Млави да изведе било какве радове на опремању и уређењу земљишта. Прибавилац предметне катастрарске парцеле у обавези је да сноси евентуалне трошкове на измештању, обезбеђивању и заштити инсталација и објеката инфраструктуре (евидентираних и неевидентираних).
 3. Почетни износ цене за парцелу описану у члану 1. овога Огласа износи 342.000,00 динара за укупну површину од 912 м2.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта је утврдила Локална пореска администација општине Петровац на Млави на основу Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Петровац на Млави,  број: 06-29/2017-02-12 од 01.11.2017. године.

 1. Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је обавезно да цену плати у року од 30 дана од дана правноснажности решења о отуђењу грађевинског земљишта а пре закључења Уговора о отуђењу.

Решење о отуђењу грађевинског земљишта ће бити стављено Ван снаге уколико лице коме је Решењем отуђено грађевинско земљиште:

-не плати цену у року утврђеном у решењу у отуђењу;

– одустане од прибављања после извршеног плаћања цене а пре закључења уговора о отуђењу

-после извршеног плаћања цене не приступи закључењу уговора о отуђењу у року од 30 дана од дана правноснажности Решења о отуђењу.

 1. Учесник јавног надметања је у обавези да уз пријаву приложи доказ о уплати депозита у износу од 34. 200, 00 динара (тридесет четири хиљаде две стотине динара) уплатом на депозитни рачун Општине Петровац на Млави 840-1142804-84 сврха уплате : За учешће у јавном надметању – грађевинско земљиште

Уплаћени депозит се не враћа: Уколико учесник јавног надметања који је понудио највиши износ цене одустане пошто председник Комисије објави да је јавно надметање завршено, а пре доношења Решења о отуђењу грађевинског земљишта, уколико прибавилац не плати цену у року утврђеном решењем о отуђењу; уколико прибавилац не закључи уговор о отуђењу грађевинског земљишта као и уколико се уговор раскине кривицом прибавиоца.

 1. Уплаћени допозит за учешће у поступку се учесницима који не понуде најповољнију цену за отуђење грађевинског земљишта враћа у року од 15 дана.
 2. Прибавилац грађевинског земљишта сноси трошкове потврђивања (соленмнизације) уговора о отуђењу, код јавног бележника као друге евентуалне трошкове проистекле из уговора.
 3. Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању сматраће се да је одустао од пријаве.

Јавно надметање ће се одржати уколико је пристигла бар једна потпуна и благовремена пријава и уколико подносилац пријаве приступи јавном надметању.

 1. Пријава за учествовање у поступку јавног надметања се доставља у затвреној коверти са видљивом назнаком ко је подносилац пријаве, са назнаком ”НЕ ОТВАРАТИ” и назнаком : ” КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА” и са позивом на број огласа.

Пријава садржи:

– За физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана, адресу становања и потпис подносиоца пријаве.

-За предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, седиште, пријава мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом.

Уз пријаву се доставља:

– доказ о уплаћеном депозиту

-уредно овлашћење за заступање

-фотокопија личне карте за физичка лица

-решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар, за предузетнике и правна лица

-потврда о пореском идентификационом броју, за предузетнике и правна лица

-изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе предвиђене јавним огласом.

Подносилац неблаговремене и непотпуне пријаве не може стећи статус учесника у јавном надметању.

 1. Јавни оглас ће бити објављен у дневном листу ”Вечерње новости”
 2. Рок за подношење пријаве и уплату депозита је 30 дана од дана објављивања јавног огласа
 3. Пријаве се подносе на адресу : Општина Петровац на Млави, улица Српских Владра број 165 ;12 300 Петровац на Млави, путем поште или непосредно на наведеној адреси у писарници канцеларија број 5.
 4. Јавно надметање ће се одржати у ”Великој сали” СО Петровац на Млави улица Српских Владара број 165, у понедељак 28. маја 2018. године са почетком у 11 часова.
 5. Подносилац неблаговремене, односно непотуне пријаве, неће моћи да учествује у поступку јавног надметања.

Сва ближа обавештења у вези предметног грађевинског земљишта могу се добити у Општинској управи Петровац на Млави, канцеларија број 25. сваког радног дана од 7-15 часова.

Оглас о јавном надметању ће бити објављен у дневном листу ”Вечерње новости” , на огласној табли општинске управе, као и на сајту општине Петровац на Млави на адреси: www.petrovacnamlavi.rs