На основу члана 99. став 1.  Закона о планирању и изградњи (,,Сл.гласник РС,, бр.72/09, 81/09-испр., 24/2011, 121/2012. 42/2013-ОУС, 50/2013-ОУС, 98/2003 и 132/2014, 145/2014), члана 2.став 1,2,3,4 Члана 19.Члана 20.Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда “Службени гласник РС”, број 16 од 5. марта 2018.  члана 12.   Одлуке о грађевинском земљишту општине Петровац на Млави (“Сл.гласник општине Петровац на Млави”бр.8/15 и 2/16), и допуне наведене Одлуке број : 020-439/2016-02 од 23.12.2016 (Службени Гласник општине Петровац на Млави 12/16) члана 20.Статута општине Петровац на Млави (,,Сл.гласник општине Петровац на Млави,,бр.1/15-пречишћен текст ), Одлуке  председника општине Петровац на Млави број: 464-25/18-02 од 12.04.2018. године којим се приступа отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем, Комисија за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта  општине Петровац на Млави, објављује

 

О Г Л А С

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

 

            1.ОГЛАШАВА СЕ отуђење неизграђеног грађевинског земљишта и то  дела КП бр. 4857/2 у КО Дубочка у површини од 912м 2  уписаног  у Извод из Листа непокретности број 2641 за КО Дубочка које представља  грађевинско земљиште изван грађевинског подручја и које је  Јавна својина општине Петровац у обиму удела 1/1.

2.Локација и површина од 912 м2 је дефинисана Извештајем Судског вештака број 6/2018 од 01. марта 2018. године и означена детаљним тачкама 3,4,5,6,7,8,12 и 9 као и Скицом вештачења.

  1. ”Кататстарска парцела 4857/2 Ко Дубочка у Дубочкој, налази се у обухвату Просторног плана општине Петровац на Млави (Одлука о усвајању Просторног плана општине Петровац на Млави објављена у ”Службеном Гласнику” општине Петровац на Млави број 8/12), по графичком прилогу плана ”Шематски приказ уређења насеља -Дубочка”. На основу графичког прилога плана ”Шематски приказ уређења насеља – Дубочка” катастарска парцела број: 4857/2 КО Дубочка – ”стара пруга”, која с простире од границе парцеле са кп. бр. 4857/1 КО Дубочка са северозападне стране, са путним земљиштем кп. вр. 4856 КО Дубочка – пут II реда Салаковац – Петровац са североисточне стране, а са југозападне стране са суседном катастарском парцелом број 5394 и 4966 КО Дубочка правцем северозапад – југоисток и југозапад – североисток до границе парцеле са путним земљиштем кп. вр. 4591/2 и 4590/2 КО Дубочка -пут II реда Салаковац – Петровац са северозападне и југоисточне стране налази се делом у простору постојећег руралног становања а делом у простору пољопривредног комасираног земљишта у простору постојеће саобраћајне површине. ”
  2. Обавештава се прибавилац да је у обавези да предметно грађевинско земљиште комунално опреми недостајућим објектима комуналне инфраструктуре. Парцела се отуђује у виђеном стању, уз обавезу учесника у поступку јавног надметања да се пре подношења пријаве по овом Огласу на лицу места упозна са фактичким стањем предметне катастрарске парцеле и без права на накнадно подношење приговора о истом, након прибављања предметне парцеле, као и без обавезе општине Петровац на Млави да изведе било какве радове на опремању и уређењу земљишта. Прибавилац предметне катастрарске парцеле у обавези је да сноси евентуалне трошкове на измештању, обезбеђивању и заштити инсталација и објеката инфраструктуре (евидентираних и неевидентираних).
  3. Почетни износ цене за парцелу описану у члану 1. овога Огласа износи 342.000,00 динара за укупну површину од 912 м2.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта је утврдила Локална пореска администација општине Петровац на Млави на основу Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Петровац на Млави,  број: 06-29/2017-02-12 од 01.11.2017. године.

  1. Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је обавезно да цену плати у року од 30 дана од дана правноснажности решења о отуђењу грађевинског земљишта а пре закључења Уговора о отуђењу.

Решење о отуђењу грађевинског земљишта ће бити стављено Ван снаге уколико лице коме је Решењем отуђено грађевинско земљиште:

-не плати цену у року утврђеном у решењу у отуђењу;

– одустане од прибављања после извршеног плаћања цене а пре закључења уговора о отуђењу

-после извршеног плаћања цене не приступи закључењу уговора о отуђењу у року од 30 дана од дана правноснажности Решења о отуђењу.

  1. Учесник јавног надметања је у обавези да уз пријаву приложи доказ о уплати депозита у износу од 34. 200, 00 динара (тридесет четири хиљаде две стотине динара) уплатом на депозит