У петак 19.8.2022. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали општине Петровац на Млави одржана је 56. седница Општинског већа општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

1.РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

2.РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

3.РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ OБАВЉАЊА ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ КОМУНАЛНОМ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

4.РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА OДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

5.РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА OДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

6.РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА OДЛУКЕ О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

7.РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА OДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

8.РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ ;

9.РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА OДЛУКЕ O СТРУКТУРИ И ЦИЉЕВИМА ОБВЕЗНИКА СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА;

10.РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА OДЛУКЕ O ФОРМИРАЊУ ОПШТИНСКОГ ПУТА НА ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ НА КП.БР.15387/5 КО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ У ПОВРШИНИ ОД 2517 М2;

11.РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА OДЛУКЕ O НЕПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ;

12.РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА OДЛУКЕ O НАКНАДАМА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

13.РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНА ЗОНА „РЕКА МЛАВА” У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ;

14.РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА OДЛУКЕ О ИЗРАДИ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

15.РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ И ЖАГУБИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ;

16.РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ГАЛЕБ” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

17.РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

18.РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ИЗВОР” О ПРИВРЕМЕНОМ ЕВИДЕНТИРАЊУ ПОТРОШАЧА;

19.РАЗМАТРАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КЈП “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА II ТРОМЕСЕЧЈЕ 2022. ГОДИНЕ;

20.РАЗМАТРАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА II ТРОМЕСЕЧЈЕ 2022. ГОДИНЕ;

21.РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗВЕШТАЈУ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИЗВОР” ЗА 2021. ГОДИНЕ;

22.РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗВЕШТАЈУ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС” ЗА 2021. ГОДИНЕ;

23.РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА РЕШЕЊА O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС” О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2021. ГОДИНУ;

24.РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У СКЛОПУ ДОМА КУЛТУРЕ У НАСЕЉУ ШЕТОЊЕ;

25.РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЖАЛБЕ СНЕЖАНЕ ИЛИЋ ИЗ ВЕЛИКОГ ЛАОЛА, БР. 347-1/22-03/6 ОД 15.07.2022. ГОДИНЕ, ИЗЈАВЉЕНА НА РЕШЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ИНСПЕКТОРА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, БР. 347-1/22-03/6/22 ОД 04.07.2022. ГОДИНЕ, КАО НЕОСНОВАНА;

26.РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ И ЖАГУБИЦА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ И ЖАГУБИЦА;

27.ТЕКУЋА ПИТАЊА.