У понедељак 30.5.2022. године, са почетком у 10,00 часова у Малој сали општине Петровац на Млави одржана је 48. седница Општинског већа општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

 1. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ИЗВОР” О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 2. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022. ГОДИНУ;
 3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 4. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 5. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022. ГОДИНУ;
 6. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ У 2022. ГОДИНИ;
 7. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ФОРМИРАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА НА ДЕЛУ КП.БР. 2273/1 КО БУСУР У ПОВРШИНИ ОД 1695 М2 И ПРОГЛАШЕЊУ ДЕЛА ПАРЦЕЛЕ ПО ВРСТИ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА И ПО КУЛТУРИ ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ ПОВРШИНЕ 1695 М2 ПО ЗАКЉУЧКУ КОМИСИЈЕ ЗА ОПШТИНСКЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ БР. 157/2021 ОД 25.05.2022. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈУ ВЕШТАКА ГЕОДЕТСКЕ СТРУКЕ ОД 23.11.2021. ГОДИНЕ;
 8. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР. 2482/15 НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ОД ДЕНКЕ ГАЈИЋ ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ;
 9. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА РЕШЕЊА О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ БР. 020-213/2021-02 ОД 17.12.2021. ГОДИНЕ;
 10. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА;
 11. РАЗМАТРАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КЈП “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА I ТРОМЕСЕЧЈЕ 2022. ГОДИНЕ;
 12. РАЗМАТРАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА I ТРОМЕСЕЧЈЕ 2022. ГОДИНЕ;
 13. РАЗМАТРАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИЗВОР“ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ КОЈУ ЈЕ УТВРДИЛА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА;
 14. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ;
 15. ТЕКУЋА ПИТАЊА.