У петак 20.5.2022. године, са почетком у 10,00 часова у Малој сали општине Петровац на Млави одржана је 47. седница Општинског већа општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

  1. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
  2. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
  3. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА МОГУЋНОШЋУ КУПОВИНЕ ЈЕДНЕ СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ НА КП.БР.2359/2 КО ПЕТРОВАЦ У УЛИЦИ КРАЈИШКА БРОЈ 15;
  4. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ У ОКВИРУ ОБЈЕКТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У СТАМНИЦИ;
  5. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ СТРЕЛАЦА ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ АНГАЖОВАНИХ ЗА ПЕРИОД ОД 15.04.2022-15.10.2022. ГОДИНЕ;
  6. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКЉУЧКА О ОВЛАШЋЕЊУ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ ДА КАО ЗАСТУПНИК СОЛИДАРНО ТУЖЕНИХ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, МЗ ВЕЗИЧЕВО, МЗ БОШЊАК, МЗ РАНОВАЦ, МЗ МАНАСТИРИЦА, МЗ КАМЕНОВО, У ПРЕДМЕТУ ПРИВРЕДНОГ СУДА У ПОЖАРЕВЦУ, ЗАКЉУЧИ СУДСКО ПОРАВНАЊЕ СА ЗЕМЉОРАДНИЧКОМ ЗАДРУГОМ КАМЕНОВО;
  7. ТЕКУЋА ПИТАЊА.