У понедељак 24.01.2021. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали општине Петровац на Млави одржана је 36. седница Општинског већа општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

1. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ, бр. 06-2/2022-01.;

2. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;

3. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ОД 2022. ДО 2024. ГОДИНЕ;

4. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА ОПШТИНУ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ПЕРИОД 2022-2023. ГОДИНА;

5. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О РАСПИСИВЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

6. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2022. ГОДИНИ;

7. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2022. ГОДИНИ;

8. РАЗАМТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРОДУЖЕЊУ УГОВОРА О ЗАКУПУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА (КИОСКА) НА ЛОКАЦИЈИ “ГИМНАЗИЈА“ У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ;

9. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИЗНАВАЊУ ТРОШКОВА АДАПТАЦИЈЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И УМАЊЕЊА ЗAKУПHИHE ЗA ЗАКУП ПOCЛOBHE ПPOCTOPИJE У СКЛОПУ ДOMA KУЛТУРЕ У НАСЕЉУ БУСУР;

10. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЖАЛБЕ ДЕЈАНА ЈОВАНОВИЋА ИЗ МАНАСТИРИЦЕ БР. 553-90-2306/21 ОД 2.12.2021. ГОДИНЕ НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БР. 553-90-2110/21 ОД 15.11.2021. ГОДИНЕ, КАО НЕОСНОВАНА;

11. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРАВИЛНИКА О РАДУ ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

12. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ,ОПШТИНСКИХ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

13. ТЕКУЋА ПИТАЊА.