У понедељак 10.12.2021. године, са почетком у 10,00 часова у Малој сали општине Петровац на Млави одржана је 32. седница Општинског већа општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

 1. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 2. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022. ГОДИНУ;
 3. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;
 4. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА И ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 5. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ O БЕСПОВРАТНОМ СУФИНАНСИРАЊУ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ ЕНЕРГЕТСКИХ СВОЈСТАВА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И ПОРОДИЧНИХ КУЋА;
 6. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА ГРОБЉА НА ТЕРОТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ КОМУНАЛНОМ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ “ИЗВОР”;
 7. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ПРИМОПРЕДАЈИ ВОДОВОДА У НАСЕЉУ СТАМНИЦА НА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНОМ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ “ИЗВОР”;
 8. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ИЗМЕНE ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 9. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ПРОГРАМA ПОСЛОВАЊА КЈП “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022. ГОДИНУ;
 10. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ПРОГРАМA ПОСЛОВАЊА ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022. ГОДИНУ;
 11. РАЗМАТРАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА III ТРОМЕСЕЧЈЕ 2021. ГОДИНЕ;
 12. РАЗМАТРАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КЈП “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА III ТРОМЕСЕЧЈЕ 2021. ГОДИНЕ;
 13. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗВЕШТАЈУ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ О РЕВИЗИЈИ ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА КЈП “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ И ТРОШКОВЕ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ;
 14. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОЛЕКТИВНИ УГОВОР КОД ПОСЛОДАВЦА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 15. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ЗАКЉУЧКА О ДАВАЊУ НАЛОГА КОМУНАЛНОМ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ДА ПРЕДУЗМЕ МЕРE У ЦИЉУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛОВА ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ ОБАВЉАЊA КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНА;
 16. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 17. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР. 2480/1 НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ОД ЖИВОРАДА СТЕВИЋА ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ;
 18. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ИСПРАВЉА ГРЕШКА У ЗАКЉУЧКУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ БР. 06-19/07-02-15 ОД 25.05.2007. ГОДИНЕ;
 19. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПОНИШТАВАЊУ РЕШЕЊА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, БР. 06-26/2019-01-10 ОД 04.11.2019. ГОДИНЕ;
 20. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПОНИШТАВАЊУ РЕШЕЊА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, БР. 06-11/2019-01-2 ОД 16.04.2019. ГОДИНЕ;
 21. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ПОНИШТАВА ЗАКЉУЧАК О УСТУПАЊУ ПРОСТОРИЈА СТАРЕ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У СКЛОПУ ДОМА КУЛТУРЕ У ВЕЛИКОМ ПОПОВЦУ;
 22. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У СКЛОПУ ДОМА КУЛТУРЕ У НАСЕЉУ ЖДРЕЛО;
 23. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА O ПРОДУЖЕЊУ УГОВОРА О ЗАКУПУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗГРАДИ “ИНВЕСТ ЕКСПОРТА“ У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ;
 24. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА O ПРОДУЖЕЊУ УГОВОРА О ЗАКУПУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У ОКВИРУ ПРОСТОРИЈА ЈРДТ “ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ“ У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ (ТЦ “ИНВЕСТ ЕКСПОРТ“);
 25. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРОДУЖЕЊУ УГОВОРА О ЗАКУПУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У СКЛОПУ ЗГРАДЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У НАСЕЉУ КРВИЈЕ;
 26. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА O ПРОДУЖЕЊУ УГОВОРА О ЗАКУПУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У СКЛОПУ ДОМА КУЛТУРЕ У НАСЕЉУ РАНОВАЦ;
 27. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗАКУПЦУ ДА МОЖЕ ИЗВРШИТИ АДАПТАЦИЈУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У СКЛОПУ ДОМА К