У понедељак 23.08.2021. године, са почетком у 10,00 часова у Малој сали општине Петровац на Млави одржана је 25. седница Општинског већа општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

 1. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 2. РАЗМАТРАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА II ТРОМЕСЕЧЈЕ 2021. ГОДИНЕ;
 3. РАЗМАТРАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КЈП “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА II ТРОМЕСЕЧЈЕ 2021. ГОДИНЕ;
 4. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ИЗМЕНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;5
 5. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ПИЈАЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 6. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА;
 7. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ  ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ;
 8. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О OTПИСУ ПОТРАЖИВАЊА СУБЈЕКТУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ АКЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ “ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ” БЕОГРАД ПРЕМА ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 9. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
 10. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНAMA ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 2021-2024;
 11. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ПЕРИОД 2021-2025;
 12. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ БИОМАСЕ У ЕНЕРГЕТСКЕ СВРХЕ У ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 13. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗВРШЕНОМ НАДЗОРУ НАД СТРУЧНИМ РАДОМ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ “ЂУРА ЈАКШИЋ” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 14. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЖАЛБЕ ВЛАДИМИРА СТАНКОВИЋА ИЗ КАМЕНОВА БР. 120-55/08-02 ОД 27.08.2018. ГОДИНЕ, А НА ОСНОВУ ПРАВНОГ СХВАТАЊА И ПРИМЕДБИ УПРАВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ИЗНЕСЕНИХ У ПРЕСУДИ БР. 17 У 21096/18 ОД 21.05.2021. ГОДИНЕ;
 15. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЖАЛБЕ ЦВЕТЕ ИВАНОВИЋ ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ БР. 355-68/21-03/06 ОД 18.06.2021. ГОДИНЕ НА РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ БР. 355-68/21-03/06 ОД 25.05.2021. ГОДИНЕ;
 16. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОПШТИНСКЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ;
 17. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПРОСТОРИЈЕ У СКЛОПУ ДОМА КУЛТУРЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У ВЕЛИКОМ ПОПОВЦУ;
 18. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКЉУЧKA О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У СКЛОПУ ДОМА КУЛТУРЕ У НАСЕЉУ МЕЛНИЦА;
 19. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 20. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОМОЋ ЗА ШКОЛОВАЊЕ;
 21. ТЕКУЋА ПИТАЊА.