У петак 26.8.2022. године, са почетком у 10,00 часова у великој сали одржана је 23. седница Скупштине општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

1.ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

2.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

3.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ;

4.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

5.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ OБАВЉАЊА ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ КОМУНАЛНОМ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

6.ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

7.ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

8.ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

9.ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

10.ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ ;

11.ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ O СТРУКТУРИ И ЦИЉЕВИМА ОБВЕЗНИКА СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА;

12.ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ O ФОРМИРАЊУ ОПШТИНСКОГ ПУТА НА ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ НА КП.БР.15387/5 КО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ У ПОВРШИНИ ОД 2517 М2;

13.ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ O НЕПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ;

14.ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ O НАКНАДАМА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

15.ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА ОД СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

16.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНА ЗОНА „РЕКА МЛАВА” У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ;

17.ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ИЗРАДИ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

18.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ И ЖАГУБИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ;

19.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ГАЛЕБ” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;

20.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022. ГОДИНУ;

21.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ИЗВОР” О ПРИВРЕМЕНОМ ЕВИДЕНТИРАЊУ ПОТРОШАЧА;

22.ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КЈП “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА II ТРОМЕСЕЧЈЕ 2022. ГОДИНЕ;

23.ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА II ТРОМЕСЕЧЈЕ 2022. ГОДИНЕ;

24.ИНФОРМАЦИЈA О ИЗВЕШТАЈУ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИЗВОР” ЗА 2021. ГОДИНЕ;

25.ИНФОРМАЦИЈA О ИЗВЕШТАЈУ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС” ЗА 2021. ГОДИНЕ;

26.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС” О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2021. ГОДИНУ;

27.КАДРОВСКА РЕШЕЊА;

28.ТЕКУЋА И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.