У понедељак 6.6.2022. године, са почетком у 10,00 часова у великој сали Дома културе одржана је 21. седница Скупштине општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ КОМУНАЛНОМ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ “ИЗВОР” НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022. ГОДИНУ;
 3. ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ НАГРАДА “ЧЕТВРТИ ЈУН” У ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ НАГРАДE “ДРАГУТИН ТОМАШЕВИЋ” У ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 7. ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022. ГОДИНУ;
 8. ПРЕДЛОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ У 2022. ГОДИНИ;
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФОРМИРАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА НА ДЕЛУ КП.БР. 2273/1 КО БУСУР У ПОВРШИНИ ОД 1695 М2 И ПРОГЛАШЕЊУ ДЕЛА ПАРЦЕЛЕ ПО ВРСТИ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА И ПО КУЛТУРИ ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ СТВОРЕНО НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ ПОВРШИНЕ 1695 М2 ПО ЗАКЉУЧКУ КОМИСИЈЕ ЗА ОПШТИНСКЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ БР. 157/2021 ОД 25.05.2022.ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈУ ВЕШТАКА ГЕОДЕТСКЕ СТРУКЕ ОД 23.11.2021.ГОДИНЕ;
 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП.БР. 2482/15 НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ОД ДЕНКЕ ГАЈИЋ ИЗ ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ;
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ БРOJ 020-213/2021-02 ОД 17.12.2021. ГОДИНЕ;
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА;
 13. ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КЈП “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА I ТРОМЕСЕЧЈЕ 2022. ГОДИНЕ;
 14. ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА I ТРОМЕСЕЧЈЕ 2022. ГОДИНЕ;
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА О УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ;
 16. КАДРОВСКА РЕШЕЊА;
 17. ТЕКУЋА И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.