У понедељак 30.08.2021. године, са почетком у 10,00 часова у Културно-просветном центру Петровац на Млави одржана је 15. седница Скупштине општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ;
 3. ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА II ТРОМЕСЕЧЈЕ 2021. ГОДИНЕ;
 4. ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КЈП “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА II ТРОМЕСЕЧЈЕ 2021. ГОДИНЕ;
 5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПИЈАЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О  ОДРЖАВАЊУ  ЈАВНИХ  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА;
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ  ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ;
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О OTПИСУ ПОТРАЖИВАЊА СУБЈЕКТУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ АКЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ “ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ” БЕОГРАД ПРЕМА ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНAMA ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 2021-2024;
 12. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ПЕРИОД 2021-2025;
 13. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ БИОМАСЕ У ЕНЕРГЕТСКЕ СВРХЕ У ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 14. ИНФОРМАЦИЈA О ИЗВРШЕНОМ НАДЗОРУ НАД СТРУЧНИМ РАДОМ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ “ЂУРА ЈАКШИЋ” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 15. КАДРОВСКА РЕШЕЊА;
 16. ТЕКУЋА И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.