У уторак 29.06.2021. године, са почетком у 10,00 часова у великој сали општине Петровац на Млави одржана је 13. седница Скупштине општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 2.  ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВЕШТАЈУ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА НА ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2020. ГОДИНУ;
 3. ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВЕШТАЈУ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА НА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2020. ГОДИНУ;
 4. ПРЕДЛОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ У 2021. ГОДИНИ;
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОГРЕБНИМ ДЕЛАТНОСТИМА;
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА;
 8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ИЗВОР” О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ;
 9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
 10. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ДАВАЊУ НАЛОГА КОМУНАЛНОМ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ДА ПРЕДУЗМЕ МЕРE У ЦИЉУ ОДЕЗБЕЂИВАЊА УСЛОВА ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ ОБАВЉАЊA КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНА;
 11.  КАДРОВСКА РЕШЕЊА;
 12.  ТЕКУЋА И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.