На основу члана 74. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и 47/18), члана 121. став 4. Статута општине Петровац на Млави (”Службени гласник општине Петровац на Млави”, бр. 2/19), члана 17. став 2. и члана 18. Одлуке о оснивању месних заједница на подручју општине Петровац на Млави (”Службени гласник општине Петровац на Млави”, бр. 8/2008, 6/2009 и 1/2017),

Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 08.09.2020. године, донела је

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНE ЗАЈЕДНИЦE ВЕЛИКО ЛАОЛЕ

Члан 1.

            Расписују се избори за Савет меснe заједнице Велико Лаоле.

Члан 2.

            Избори за Савет меснe заједнице из члана 1. ове Одлуке одржаће се дана 11.10.2020. године.

Члан 3.

            Изборе за Савет меснe заједнице из члана 1. ове Одлуке спровешће Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница општине Петровац на Млави.

Члан 4.

            Рокови за вршење изборних радњи за избор чланова Савета Месне заједнице почињу да теку даном објављивања Одлуке о расписивању избора.

Члан 5.

            Избори за Савете Месних заједница одржаће се  у складу са Статутом Месне заједнице и Одлуком о оснивању месних заједница за подручје општине Петровац на Млави.

Члан 6.

            Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику општине Петровац на Млави”, а објавиће се и на интернет презентацији општине Петровац на Млави и на огласној табли за насељено место из члана 1. ове Одлуке.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Број: 020-191/2020-02

Датум: 08.09.2020. године

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Mиланче Аћимовић, с.р.