• Република Србија
 • ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
 • Број: 87-85/20-01/1
 • Датум: 16.11.2020. године
 • ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018), чл. 3 Одлуке о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави (бр. 020-242/2016-02 од 29.06.2016.), а на основу Закључка Штаба за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави бр 87-83/20-02 од 16.11.2020. године,  председник општине доноси,

ОДЛУКУ

о проглашењу ванредне ситуације на целој територији општине Петровац на Млави

 

 1. Проглашава се ванредна ситуација за целу територију општине Петровац на Млави
  и поступа се по мерама Владе Републике Србије.
 2. Ванредна ситуација се проглашава на основу анализе погоршане тренутне епидемиолошке ситуације, у општини Петровац на Млави.
 3. О спровођењу ове одлуке стараће се општински Штаб за ванредне ситуације општине Петровац на Млави у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018) и други надлежни органи.
 4. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације браничевског округа, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС браничевског округа, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.
 5. Ова одлука ступа на снагу од уторка 17.11.2020. године и биће објављена у Службеном гласнику општине Петровац на Млави.

Одлука (PDF)