Моле се Удружења грађана која су добила средства по јавном позиву за избор програма од јавног интереса за 2018. годину да доставе финални извештај (финансијски и наративни) о реализацији пројекта који пре свега садржи податке о реализацији програма и утрошеним средствима најкасније до 15. јануара 2019. године.

Уз извештај се обавезно доставља копија комплетне рачуноводствене документације о утрошеним средствима.

У случају неизвршења обавеза, достављање нетачних података, ненаменског трошења средстава или неиспуњавање одредби уговора у предвиђеним роковима удружења ће бити у обавези да средства врате са припадајућом законском затезном каматом.

Финални извештај доставља се у затвореној коверти са назнаком “За комисију за расписивање и спровођење јавног позива за избор програма од јавног интереса која реализују удруђења грађана- финансијски извештај” у писарници Општинске управе општине Петровац на Млави (канцеларија број 5).

ОБРАСЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ:

Извештај (DOC)

Извештај (PDF)