Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној дана 29.03.2021.године, донела је Одлуку о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама, која је објављена у Службеном гласнику општине Петровац на Млави брoj 2/21 од 30.03.2021.године.

Одлуку о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама