Обавештавамо грађане да је на основу резултата физичко-хемијске анализе које је спровео Завод за јавно здравље Пожаревац, вода са плаже на Млави физичко-хемијски исправна.На основу резултата, вода која је узоркована 06.08.2021. године на плажи на Млави је микробиолошки исправна и препоручује се за купање и рекреацију уз обавезно туширање након купања. Микробиолошки параметри оцене еколошког статуса у води са воде за купање плаже на Млави налазе се у граници између I и II класе еколошког статуса. На основу Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (“Сл. гласник РС” бр. 50/12) за купање могу да се користе воде I, II и III класе.

Извештај о квалитету воде река Млава