Обавештење за дистрибутивну гасоводну мрежу „Ждрело II фаза“ притиска до 4 бара, за снабдевање насељених места: Ждрело, Шетоње, Ћовдин, Везичево и Бусур, општина Петровац на Млави

/, Објаве/Обавештење за дистрибутивну гасоводну мрежу „Ждрело II фаза“ притиска до 4 бара, за снабдевање насељених места: Ждрело, Шетоње, Ћовдин, Везичево и Бусур, општина Петровац на Млави

Обавештење за дистрибутивну гасоводну мрежу „Ждрело II фаза“ притиска до 4 бара, за снабдевање насељених места: Ждрело, Шетоње, Ћовдин, Везичево и Бусур, општина Петровац на Млави

  • Бр.501-52/2018-02
  • 08.01.2019. године

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ – Општинска управа

Одељење за урбанизам, планирање и развој

Објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ

 

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење под бројем 501-52/2018-02 од 08.01.2019. године носиоца пројекта, ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Сектор за инвестиције у Београду, ул. Аутопут бр.11, 11070 Нови Београд. За пројекат Дистрибутивна гасоводна мрежа „Ждрело II фаза“ притиска до 4 бара, за снабдевање насељених места: Ждрело, Шетоње, Ћовдин, Везичево и Бусур, општина Петровац на Млави којим се одлучује да није потребна процена утицаја  на животну средину.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева у просторијама ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, у канцеларији број 30, сваког радног дана од  11 до 13 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Против овог Решења може се покренути управни спор пред надлежним судом,  у року од 15  дана од дана објављивања огласа.

 

Обрађивач:                                                     Руководилац одељења за урбанизам, планирање и развој

Јасмина Милосављевић                                                 Милан Поповић

Дипл.аналит.заш.жив.ср.                                                  дипл.инж.арх.

 

Комплетно решење можете преузети ОВДЕ

2019-01-09T14:50:20+02:00