На основу Уредбе о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, број 146/20), обавештавамо Вас да је субвенција за наведену намену одобрена.

Корисници јавних средстава који су конкурисали за субвенције јавних средстава  дужни су да се обрате надлежној организационој јединици УТ и доставе:

  1. ОП образац (оригинал или оверена копија не старија од шест месеци)- oверен код нотара или у локалној самоуправи; (документ у прилогу).
  2. картон депонованих потписа (оригинал) у три примерка  ( двострано на једном листу, у три примерка ); (документ у прилогу).
  3. попуњену изјаву/захтев у вези коришћења печата ( ако не желе да користе печат на картону депонованих потписа  и  налозима платног промета , треба да се изјасне о томе и доставе  писану  изјаву или захтев ) – Изјава се добија у Управи за трезор.

Прилози:

ОП_образац

Картон депонованих потписа