1. Република Србија
  2. Општина Петровац на Млави
  3. Општинска управа
  4. Одељење за Урбанизам, планирање и развој
  5. Број: 501-16/20-03/2
  6. Датум: 22.05.2020.год.
М.Б. 07198264             Шиф. Дел. 8411       Жиро рачун: 840-90640-02        ПИБ: 102538275  Српских  владара 165        12300  Петровац на Млави    Тel. (+381) 12  331-280  Факс  (+381) 12  331-283  www.petrovacnamlavi.rs е-mail: info@petrovacnamlavi.rs

На основу чл. 10. став 5 и 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта радио базне станице мобилне телефоније „БA1402_02 ПO_Велики Поповац, Петровац на Млави“, заведен под бројем 501-16/20-03/2 од 22.05.2020. године носиоца пројекта, пројекта привредно друштво „VIP MOBILE“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића бр.1ж.

Увид у донето Решење, као и у садржину захтева може се извршити у просторијама ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, у канцеларији број 30, сваког радног дана од  11 до 13 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Представници заинтересоване јавности, као и носиоц пројекта могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси преко овог органа.