Бр. 501-30/19-03/2

Дана 26.08.2019. године

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ – Општинска управа

Одељење за урбанизам, планирање и развој

Објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ

 

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење под бројем 501-30/19-03/2 од 23.08.2019. године носиоца пројекта, Телеком Србија а.д. Београд за пројекат Реконструкција РБС „ПОУ59/ПОЛ59 Петровац на Млави 3“ ул. Бате Булића бр.8, Петровац на Млави, КП 330, КО Петровац на Млави којим се одлучује да је потребна израда Студије о процени утицаја  на животну средину.

 

Заинтересована јавност може да изврши увид у Решење, као и у садржину захтева у просторијама ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, у канцеларији број 30, сваког радног дана од  11 до 13 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Против овог Решења може се покренути управни спор пред надлежним судом,  у року од 15  дана од дана објављивања огласа.

 

 

 

Обрађивач:                                                     Руководилац одељења за

урбанизам, планирање и развој

 

Јасмина Милосављевић                                                 Милан Поповић

Дипл.аналит.заш.жив.ср.                                                  дипл.инж.арх.