• Република Србија
  • ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
  • Општинска управа
  • Одељење за урбанизам, планирање и развој
  • Број: 501-30/21-03/2
  • Датум: 29.03.2021.године
  • ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
М.Б. 07198264             Шиф. Дел. 8411       Жиро рачун: 840-90640-02        ПИБ: 102538275  Српских  владара 165        12300  Петровац на Млави    Тel. (+381) 12  331-280  Факс  (+381) 12  331-283  www.petrovacnamlavi.rs е-mail: info@petrovacnamlavi.rs

На основу чл.10 став 7 а у вези са чл. 29 став 1 и 3 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009) даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта „VIP MOBILE D.O.O. Beograd“, Милутина Миланковића бр. Нови Беогард поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта- Радио базна станица мобилне телефоније „BA1227_03 PO_KLADUROVO на кп.бр. 3692 К.О. Кладурово.

Сагласно члану 10 став 1 Закона о процени утицаја, овај орган обавештава заинтересоване органе, организације и јавност о поднетом захтеву о потреби процене утицаја, обезбедити ЈАВНИ УВИД у податке и документацију из захтева носиоца пројекта. Јавни увид се може извршити у просторијама ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, канцеларија број 30, сваког радног дана у временском периоду од 11 до 13 часова.

У року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметог пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обевестити јавност.

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ