На основу чл.10 став 7 а у вези са чл. 29 став 1 и 3 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009) даје следеће: Обавештава се јавност да је носилац пројекта A1 Srbija“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића бр. Нови Беогард поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта- радио базне станице мобилне телефоније „BA1578_01 PO_KAMENOVO на кп.бр. 5188 К.О. Каменово, општина Петровац на Млави.

Обавештење о поднетом захтеву