На основу чл.10 став 7 а у вези са чл. 29 став 1 и 3 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009) даје следеће обавештење: Обавештава се јавност да је носилац пројекта ГАГИ МЕТАЛИ“ Радња за сакупљање отпада, Српских владара 20Б, Петровац, подносилац Бобан Јовановић ПР поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта- Привремено складиштење отпада до 10 тона-мешани метали.

Обавешетење о поднетом захтеву