• Бр.501-30/2019-03/2
  • 07.08.2019. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ- ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, планирање и развој

На основу чл.10 став 7 а у вези са чл. 29 став 1 и 3 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта Телеком Србија а.д. Београд поднела Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта- Реконструкција РБС „ПОУ59/ПОЛ59 Петровац на Млави 3“ ул. Бате Булића бр.8, Петровац на Млави, КП 330, КО Петровац на Млави.

Увид у податке и докуметацију из захтева може се извршити у просторијама ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, Одељење за урбанизам, планирање и развој, канцеларија број 30, сваког радног дана у временском периоду од 11 до 13 часова.

У року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметог пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обевестити јавност.

 

Обрађивач:                                Руководилац одељења за урбанизам, планирање и развој

Јасмина Милосављевић                                                 Милан Поповић

Дипл.аналит.заш.жив.ср.                                                  дипл.инж.арх.