• РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  • ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
  • ОПШТИНСКА УПРАВА
  • Одељење за урбанизам, планирање и развој
  • Број: службено
  • Датум: 05.03.2019. год.
  • Петровац на Млави

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБАВЕЗИ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАВАЊА ЗА ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

Обавештавамо сва привредна друштва, друга правна лица и предузетнике, чије активности доводе до загађивања животне средине, у смислу емисија загађујућих материја у ваздух, воде и тло, као и генерисања отпада да су, у складу са чланом 75, став 5,  Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС и 14/16), у обавези да Општинској управи, Општине Петровац на Млави, Одељењу за урбанизам, планирање и развој, доставе податке о загађујућим материјама које се емитују у животну стредину, ради уноса у Локални регистар извора загађивања, на начин и у роковима утврђеним Законом. 

Правна лица која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета за одређену привредну делатност, како је наведено у Прилогу 1. – Листа 2. – Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за локалне регистре извора загађивања – Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службени гласник РС“ бр. 91/10 и 10/13 и 98/16), у обавези су да поступају у складу са Правилником и Одељењу за урбанизам, планирање и развој доставе податке о изворима загађивања, врстама, количинама, начину и месту испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште, као и о количинама, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада, ради уноса у Локалном регистру извора загађивања.

Податке за период од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, потребно је доставити Одељењу за урбанизам, планирање и развој најкасније до 31. марта 2019. године, на прописно и комплетно попуњеним, овереним и потписаним обрасцима, у штампаној форми, на адресу:

Општина Петровац на Млави, Одељење за урбанизам, планирање и развој, Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави, и у електронској форми на Емаил: info@petrovacnamlavi.rs

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који према процени одговорног лица, а на основу класификације према Листи 2. из Прилога 1. – Правилника, нису у обавези да доставе податке о изворима загађивања ради уноса у Локални регистар извора загађивања, потребно је да Одељењу за урбанизам о томе доставе потписану и оверену Изјаву.

За додатне инфорације у вези Локалног регистра извора загађивања за територију општине Петровац на Млави можете се обратити сваког радног дана на телефон 012332722, или у канцеларији број 30.