РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ – Општинска управа – Одељење за урбанизам, заштита животне средине

Објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ДОНЕТОМ ЗАКЉУЧКУ

 

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Закључак којим се одбацује захтев који је заведен под бројем 501-62/2017-02 од 15.11.2017. године,  носиоца пројекта Предузеће за транспорт, складиштење, дистрибуцију и трговину природног гаса ЈП ,,Србијагас,, Нови Сад, Сектор за инвестиције у Београду, ул Ауто пут бр.11, 11 070 Београд, којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта  –  Дистрибутивна гасоводна мрежа ,,Велико Лаоле II фаза притиска до 4 бара, за снабдевање насељених места: Велико Лаоле, Табановац, Буровац, Крвије, Добрње, Вошановац, Орешковица, Бистрица, Стамница, Витовница, Мелница, Маоло Лаоле, општина Петровац на Млави,   заведен под бројем 501-62/2017-02 од 23.11.2017. године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева у просторијама ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, у канцеларији број 14, сваког радног дана од  11 до 13 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Против овог Закључка може се покренути управни спор пред надлежним судом,  у року од 15  дана од дана објављивања огласа.

Комплетан документ можете преузети ОВДЕ