• Бр.501-16/2019-02
  • 15.04.2019. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ – Општинска управа

Одељење за урбанизам, планирање и развој

Објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ

 

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење под бројем 501-16/2019-02 од 15.04.2019. године носиоца пројекта, Месна заједница Ждрело, општина Петровац на Млави. За пројекат Реконструкција каптаже (водозахвата) „Решковица“ и почетне деонице спроводне линије у дужини од 260м на кп.бр. 10421 и 1243 KO Ждрело, општина Петровац на Млави којим се одлучује да није потребна процена утицаја  на животну средину.

Заинтересована јавност може да изврши увид у документацију у просторијама ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, у канцеларији број 30, сваког радног дана од  11 до 13 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Против овог Решења може се покренути управни спор пред надлежним судом,  у року од 15  дана од дана објављивања огласа.

Решење можете погледати или преузети ОВДЕ

 

Обрађивач:                                    Руководилац одељења за урбанизам, планирање и развој

Јасмина Милосављевић                                                     Милан Поповић

Дипл.аналит.заш.жив.ср.                                                     дипл.инж.арх.