• Република Србија
  • ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
  • Општинска управа
  • Одељење за урбанизам, планирање и развој
  • Број: 501-27/21-03/2
  • Датум: 30.03.2021.године
  • ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
М.Б. 07198264             Шиф. Дел. 8411      Жиро рачун: 840-90640-02       ПИБ: 102538275  Српских  владара 165        12300  Петровац на Млави    Тel. (+381) 12  331-280  Факс  (+381) 12  331-283  www.petrovacnamlavi.rs е-mail: info@petrovacnamlavi.rs

На основу чл.10 став 7 а у вези са чл. 29 став 1 и 3 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009) даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење под бројем 501-27/21-03/2 од 29.03.2021. године носиоца пројекта, Радња за сакупљање отпада СЛОБА МЕТАЛ“ Петровац, Српских владара А1, подносилац Митић Бобан, за пројекат Привремено складиштење отпада до 10 тона-мешани отпад којим се одлучује да није потребна процена утицаја  на животну средину.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу  извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог решења, Општинској управе, општине Петровац на Млави, Одељењу за урбанизам, планирање и развој, канцеларија број 30 у улици Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави.

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ