• Бр. 501-22/19-03/2
  • Дана 31.05.2019. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ – Општинска управа

Одељење за урбанизам, планирање и развој

Објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење под бројем 501-22/19-03/2 од 31.05.2019. године носиоца пројекта, ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Сектор за инвестиције у Београду, ул. Аутопут бр.11, 11070 Нови Београд. За пројекат Дистрибутивни  гасовод средњег притиска ГМ 08-05/7 на територији општине Петровац на Млави, од ГРЧ Петровац до границе са општином Жабари, са припадајућим објектом на траси: МРС Панково, у КО Каменово, КО Забрђе, КО Панково, КО Велики Поповац, КО Бошњак којим се одлучује да није потребна процена утицаја  на животну средину.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева у просторијама ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, у канцеларији број 30, сваког радног дана од  11 до 13 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Против овог Решења може се покренути управни спор пред надлежним судом,  у року од 15  дана од дана објављивања огласа.

 

Обрађивач:                            Руководилац одељења за урбанизам, планирање и развој

Јасмина Милосављевић                                                 Милан Поповић

Дипл.аналит.заш.жив.ср.                                                  дипл.инж.арх.