• Република Србија
  • ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
  • Општинска управа
  • Одељење за урбанизам, планирање и развој
  • Број: 501-40/21-03/2
  • Датум: 23.07.2021.године

Одељење за урбанизам, планирање и развој, Општинске управе, општине Петровац на Млави, на основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Да је дана 23.07.2021. године, под бојем 501-40/21-03/2 донето Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта- Радио базна РБС „Рановац (црква) ГСМ/УМТС/ЛТЕ800“- ПО89/ПОУ89/ПОО89“ село Рановац, општина Петровац на Млави кп.бр. 11952 КО Рановац, општина Петровац на Млави, носилаца пројектаТелеком Србијаа.д. Таковска 2, 11000 Београд.

Носилац пројекта дужан је да спроведе мере заштите животне средине предвиђене Студијом, а нарочито:

  • У току извођења пројекта;
  • У току рада пројекта:

– мере смањења штетних утицаја на животну средину,

– мере за отклањање штетних утицаја на животну средину,

– мере за избегавање штетних утицаја на животну средину,

  • По престанку рада пројекта;
  • Мере за спречавање удеса, одговора на удес и за отклањање последица удеса у току извођења, рада и по престанку рада пројекта.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу  извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог решења, Општинској управе, општине Петровац на Млави, Одељењу за урбанизам, планирање и развој, улица Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ