Обавештава се јавност да је носилац пројектаA1 SRBIJA D.o.o.“, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд  поднео Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта- RADIO BAZNA STANICA BA1227_03PO_Kladurovo  која се налази на кп.бр. 3692 КО Кладурово, општина Петровац на Млави.

Сагласно члану 20. ст.1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009), овај орган обезбедиће ЈАВНИ УВИД у предметну студију о процени утицаја у просторијама ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, у канцеларији број 30, сваког радног дана у временском периоду од 16.02.2022. године до 09.03.2022. године у периоду од 11 до 13 часова.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о предметној студији о процени утицаја биће одржана у Великој сали СО Петровац на Млави, у улици Српских владара 165 у Петровцу на Млави, дана 10.03.2022.године, са почетком у 14 часова.

У јавној презентацији и јавној раправи о предметној студији на животну средину, сагласно члану 20. ст.4 Закона о  процени утицаја учествоваће и носилац пројекта.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу поднети примедбе и мишљења на изложену студију о процени утицаја за време трајања јавног увида у писменом облику Општинској управи Петровац на Млави, Одељењу за урбанизам, планирање и развој, Канцеларија број 30, на адресу ул. Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави.

2350 Студија БА1227_03 ПО_Кладурово

Обавештење о поднетом захтеву