На основу Одлуке o расписивању избора за Савете Месних заједница бр.013-4/2017-02 од 31.03.2017. године и Одлуке о оснивању Месних заједница за подручје општине Петровац на Млави бр.020-257/2008-02 од 23.12.2008 године, Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Месних заједница на подручју општине Петровац на Млави бр.020-199/2009-02 од 18.12.2009. године и Одлуке о измени Одлуке о оснивању Месних заједница на подручју општине Петровац на Млави бр.020-21/2017-02 од 08.02.2017. године, Општинска управа Петровац на Млави даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т E Њ Е

 

Да су расписани избори за Савет Месне Заједнице за насељена места на територији општине Петровац на Млави и то: Бистрица, Бошњак, Буровац, Бусур, Везичево, Велики Поповац, Велико Лаоле, Витовница, Вошановац, Добрње, Дубочка, Ждрело; Забрђе, Каменово, Крвије, Кладурово; Кнежица, Лесковац, Лопушник, Манастирица, Мало Лаоле, Мелница, Орешковица, Орљево, Панково, Петровац на Млави, Рановац, Рашанац, Стамница, Стамничка река, Старчево, Табановац Трновче, Ћовдин и Шетоње, дана 14.05.2017. године.

– да сви пунолетни грађани општине Петровац са пребивалиштем на њеној територији, имају право да изврше увид у бирачки списак и траже упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка,

УВИД у бирачки списак грађани могу извршити у услужном центру општине Петровац на Млави, у згради општине Петровац на Млави, Српских владара 165., сваког радног дана у времену од 07:00 до 15:00 часова.

Сваки грађанин који има пребивалиште на територији општине Петровац на Млави, може органу надлежном за вођење бирачког списка поднети захтев за упис, брисање, исправку или допуну бирачког списка, ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак или је уписан а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју општине у којој је уписан у бирачки списак, или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан.

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази

Захтеве за промене у бирачком списку из претходног става, грађани и подносиоци проглашене изборне листе подносе Министарству или Општинској управи Петровац на Млави, уколико имају пребивалиште на територији општине Петровац на Млави.

О непосредно поднетом захтеву за вршење промене у бирачком списку Министарство на начин и по поступку прописаном законом доноси решење одмах, а најкасније у року од 24 часа од пријема уредног захтева.

О захтеву за вршење промене у бирачком списку поднетом Општинској управи Петровац на Млави, Министарство на начин и по поступку прописаном законом доноси решење одмах, а најкасније у року од 24 часа од пријема уредног захтева.

 

Број:208-53/2017-02

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, дана 03.04.2017.год.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ