Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење под бројем 501-50/21-03/2 од 10.08.2021. године носиоца пројекта, Општина Петровац на Млави-Општинска управа, Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави, за пројекат Санација, затварање и рекултивација постојеће несанитарне депоније „Свине“ у Петровцу на Млави којим се одлучује да није потребна процена утицаја  на животну средину.

Обавештење о донетом решењу