На основу чл. 43. став 1. тачка 5. и чл 13. став 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама (сл гласник РС бр 87/2018.) и чл 9. ст 1. тачка 5. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите и организације заштите и спасавања на територији општине Петровац на Млави (бр 020-220/2011-02 од 18.11.2011. године Штаб за ванредне ситуације општине Петровац на Млави доноси следећу:

НАРЕДБУ
ПОВЕРЕНИЦИМА И ЗАМЕНИЦИМА ПОВЕРЕНИКА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Наређује се повереницима и заменицима повереника штаба за ванредне ситуације општине Петровац на Млави на територијама насељенога места за које су именовани, да се укључе и прате стање и реализацију наложених мера и задатака надлежних републичких и органа локалне самоуправе, као и штаба за ванредне ситуације; да сарађују са наведеним органима и институцијама и снагама система заштите и спасавања и о уоченим неправилностима, непоштовањима мера обавесте надлежне органе. Такође су у обавези да се сарађују са грађанима да помажу лицима којима је потребна помоћ и ограничено кретање, да достављају податке о поменутим лицима надлежним службама и органима.

Ова наредба ступа на снагу даном доношења а биће објављена на интернет порталу општине Петровац на Млави и огласној табли општине Петровац на Млави.

Командант  Штаба за ванредне ситуације
општине Петровац на Млави
Душко Нединић

Наредба (PDF)