На основу чл 3. Одлуке о одређивању радног времена угоститељских, трговинских, занатских и услужних објеката на територији општине Петровац на Млави (Сл гласник Општине Петровац на Млави бр: 7/16, 8/16 и 1/18) а у складу са Одлуком о увођењу ванредног стања на територији Републике Србије од 15.03.2020. и ванредне седнице Штаба за ванредне ситуације бр 87-22/20-02 од 27.03.2020. Штаб за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави доноси:

НАРЕДБУ
О ПРЕСТАНКУ НАПЛАТЕ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

Наређује се Јавном комуналном предузећу “Паркинг сервис” Петровац на Млави које обавља наплату на јавним паркиралиштима на територији општине Петровац на Млави, да за време трајања ванредног стања обустави горе наведену наплату.

Ова наредба ступа на снагу даном доношења а биће објављена на интернет порталу општине Петровац на Млави и огласној табли општине Петровац на Млави.

Командант  Штаба за ванредне ситуације
општине Петровац на Млави
Душко Нединић

Наредба (PDF)