На основу Закона о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања “Сл. гласник РС”, број 62 од 29. априла 2020., на основу члана 3. Одлуке о одређивању радног времена угоститељских, трговинских, занатских и услужних објеката на територији општине Петровац на Млави (Сл гласник Општине Петровац на Млави бр: 7/16, 8/16 и 1/18) а у складу са Уредбом о мерама за време ванредног стања “Службени гласник РС”, бр. 31 од 16. марта 2020, 36 од 19. марта 2020, 38 од 20. марта 2020, 39 од 21. марта 2020, 43 од 27. марта 2020, 47 од 28. марта 2020, 49 од 1. априла 2020, 53 од 9. априла 2020, 56 од 15. априла 2020, 57 од 16. априла 2020, 58 од 20. априла 2020.,60 од 24.априла На седници Штаба за ванредне ситуације бр 87-51/20-02 од 05.05.2020. године,  Штаб за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави доноси:

НАРЕДБУ
О НАСТАВКУ РАДА СТОЧНЕ ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Наређује се КЈП „ИЗВОР” – Петровац на Млави, које управља пијацама на територији општине Петровац на Млави, да сточна пијаца, која је за Закључком бр. 87-15/20-02 од 18.03.2020. године обуставила рад, настави са радом од 6. маја 2020. године.

КЈП „ИЗВОР” дужно је да обезбеди примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље људи, а посебно оних који се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2  (држање социјалне дистанце, дезинфекција и употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица).

КЈП „ИЗВОР” је дужно да путем средстава јавног информисања као и редовним увидом у службена гласила прати мере надлежних органа Републике Србије те у сагласју са истим уводи нове, односно прилагођава и мења постојеће мере заштите у циљу реализације активности из ове наредбе.

Надзор над извршењем ове наредбе, обављаће комунална инспекција општине Петровац на Млави.

Ова наредба ступа на снагу даном доношења а примењује се од 06.05.2020. и  биће објављена на интернет порталу општине Петровац на Млави и огласној табли општине Петровац на Млави.

Командант  Штаба за ванредне ситуације
општине Петровац на Млави
Душко Нединић

Наредба (PDF)