На основу члана 3. Одлуке о одређивању радног времена угоститељских, трговинских, занатских и услужних објеката на територији општине Петровац на Млави (Сл гласник Општине Петровац на Млави бр: 7/16, 8/16 и 1/18) а у складу са Уредбом о мерама за време ванредног стања “Службени гласник РС”, бр. 31 од 16. марта 2020, 36 од 19. марта 2020, 38 од 20. марта 2020, 39 од 21. марта 2020, 43 од 27. марта 2020, 47 од 28. марта 2020, 49 од 1. априла 2020, 53 од 9. априла 2020, 56 од 15. априла 2020, 57 од 16. априла 2020, 58 од 20. априла 2020., На седници Штаба за ванредне ситуације бр 87-44/20-02 од 29.04.2020. године, Штаб за ванредне ситуације на територији општине Петровац на Млави доноси:

НАРЕДБУ
О НАСТАВКУ НАПЛАТЕ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Наређује се Јавном комуналном предузећу “Паркинг сервис” Петровац на Млави које обавља наплату на јавним паркиралиштима на територији општине Петровац на Млави, да настави наплату за време трајања ванредног стања.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а примењује се од 04.05.2020. и биће објављен на интернет порталу општине Петровац на Млави и огласној табли општине Петровац на Млави.

Командант Штаба за ванредне ситуације
општине Петровац на Млави
Душко Нединић

Наредба (PDF)