ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
Основни задатак Одељења за локалну пореску администрацију је утврђивање, контролисање и наплаћивање изворних јавних прихода прописаних законом па сходно томе Одељење:
•    води првостепени поступак утврђивања прихода
•    врши канцеларијску контролу  пореских обвезника
•    врши теренску контролу прихода пореских обвезника
•    врши редовну наплату изворних јавних прихода
•    врши принудну наплату изворних јавних прихода
•    води пореско књиговодство
•    формира и развија информациони систем
•    врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију
•    пружа сртучну пореског саветовања пореским обвезницима из области локалних изворних прихода
•    врши и друге пореске послове у складу са законом

Све потребне информације могу се добити на
телефон: 012/326-640

Е-пошта: lpadministracija@gmail.com

Начелник Одељења:
Маја Милосављевић