На основу члана 2., 5. и 6. Одлуке о стипендирању студената високих школа са територије општине Петровац на Млави (“Општински службени гласник”, бр. 5/09) и закључка председника општине Петровац на Млави, бр. 06-20/14-02-7 од 07.11.2014. године,
    Комисија за спровођење конкурса за доделу стипендија студентима високих школа са територије општине Петровац на Млави, р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2014/2015. ГОДИНУ

I


    Расписује се конкурс за доделу стипендија редовним студентима високих школа за школску 2014/2015. годину. Стипендија ће се исплаћивати у току трајања редовне наставе тј. за десет месеци у току шолске године (не исплаћују се за месец јули и за месец август). Конкурс се расписује за стипендирање 15 редовних студената и то:

    – Два талентована студента чији је просек најмањи 9,50
    – Десет студента осталих високих школа чији је просек најмањи 8,50
    – Два студента математике, дефицитаран кадар на које се не односи најмањи просек оцене 8,50
    – Један студент политичких наука-политиколошки смер, дефицитаран кадар на које се не односи најмањи просек оцене 8,50

II


    На конкурс могу конкурисати редовни студенти друге, треће, четврте, пете или шесте године по програму основних академских студија, као и студенти високих школа који су завршили основне струковне студије и уписали се по програму академских или дипломских студија. Најмање просечна оцена за претходну годину за десет студента осталих високих школа износи 8,50 односно за два талентована студента износи најмање 9,50.
    За студенте математике и једног студента политичких наука-политиколошки смер као дефицитарне кадрове не утврђује се као критерији најмања просечна оцена 8,50.

III


    Приоритет приликом доношења решења о додели стипендије имају:

1. Студенти са највишом просечном оценом.
    Уколико два или више студента имају исту просечну оцену, узеће ће се у обзир материјално стање.

2. За студенте математике и политичких наука – политиколошки смер као дефицитарне кадрове не утврђује се као критерији најмања просечна оцена 8,50.
    У случају постојања више од два кандидата за стипендије за дефицитарне кадрове одабир кандидата вршиће се полазећи од веће просечне оцене и материјалног стања кандидата.

IV

    Студенти приликом конкурисања дужни су да доставе потребну документацију:
    1. Захтев за доделу стипендије,
    2. Потврду о редовном упису за школску 2014/2015. годину,
    3. Потврду о просечној оцени у претходној школској години,
    4. Оверену изјаву о заједничком домаћинству,
    5. Потврду о висини остварених прихода за све чланове домаћинства за првих шест месеци за 2014. годину,

    – за незапослене потврде да нису у радном односу или фотокопију оверене здравствене књижице,
    – за пољопривреднике фотокопију оверене здравствене књижице.

V


    Све пријаве са приложеном документацијом доставити на адресу: “Комисија за спровођење конкурса за доделу стипендија студентима високих школа са територије општине