• Република Србија
  • Општина Петровац на Млави
  • Општинска управа
  • Одељење за урбанизам, планирање и развој

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019-и др.закон и 9/2020) и чл. 55-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), оглашава:

ЈАВНИ  УВИД У

НАЦРТ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Изменама и допунама Плана обухвата се део грађевинског подручја у оквиру граница Плана генералне регулације насеља Петровац на Млави, и то простор између улица Првомајске, Војислава Стокића и Улице 7. јула у Петровцу на Млави (простор аутобуске станице), укупне површине око 2,07 ha.

ЈАВНИ УВИД се може остварити сваког радног дана у периоду од 15. децембра до 30. децембра 2020. године, у канцеларији број 6. и у малој сали Општинске управе општине Петровац на Млави, ул. Српских владара 165 у Петровцу на Млави, у времену од 10 до 13 часова. Сва ближа обавештења и образложења, по потреби, могу се добити путем броја телефона 012/332-722, локал 218.

Сва заинтересована правна и физичка лица могу извршити увид у изложени Нацрт Плана, ставити примедбе и дати сугестије на исти. Примедбе се предају искључиво у писаној форми преко писарнице Општинске управе Петровац на Млави (канцеларија број 5.) до окончања јавног увида, односно закључно са 30.12.2020. године до 15 часова, насловљено на Одељење за урбанизам, планирање и развој, Општинске управе Општине Петровац на Млави. Неуредне и неблаговремене примедбе биће одбачене.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове општине Петровац на Млави на којој ће се расправљати о пристиглим примедбама у току јавног увида одржаће се у понедељак 11.01.2021. године у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави, ул. Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави са почетком у 11.00 часова. Заинтересована лица могу тада своје писмене примедбе образложити пред Комисијом за планове и обрађивачем плана.


Комплетан Нацрт можете погледати или преузети ОВДЕ