• Република Србија
  • Општина Петровац на Млави
  • Општинска управа
  • Одељење за урбанизам, планирање и развој

На основу дописа, број 350-01-01063/2019-11 од 29.03.2021. године, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за просторно планирање и урбанизам, Београд, а у складу са чланом 57. и 59. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), обавештава се јавност на територији Општине Петровац на Млави да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи процедуру за:

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 5. АПРИЛА ДО 5. МАЈА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА. Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени у аналогном формату сваког радног дана у седиштима управних округа, односно у дигиталном формату на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и на интернет страницама управних округа и јединица локалне самоуправе.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми у току трајања јавног увида, закључно до 5. маја 2021. године, и то:

  • директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд. Примедбе могу бити, као прилог, достављене и електронском поштом на е-mail pprs@mgsi.rs и
  • преко писарнице Општинске управе Општине Петровац на Млави (канцеларија број 5.), насловљене на Одењење за урбанизам, планирање и развој.

Пружање стручне помоћи при тумачењу изложених материјала заинтересованим лицима у општини Петровац на Млави биће омогућена у канцеларији број 7. Општинске управе општине Петровац на Млави, ул. Српских владара 165 у Петровцу на Млави, у времену од 10:00 до 13:00 часова у периоду трајања јавног увида, или путем броја телефона 012/332-722, локал 251.

Место, време, начин и поступак одржавања ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће накнадно утврђени у складу са епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији.

Комплет материјала који се излажу на јавни увид, као и додатне информације, биће доступне заинтересованима на интернет презентацији надлежног министарства од почетка одржавања јавног увида на https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180


Оглас министарства

Прилог – ДОКУМЕНТА