Комесаријат за избеглице и интерно расељена лица, Општина Петровац на Млави и  Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба расписали су јавне позиве ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА  НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ПОРОДИЦАМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА  СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ /БОРАВИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И  ДОДАТНЕ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛ И/ ИЛИ ОПРЕМУ.

Помоћ је бесповратна и  одобрава се за куповину сеоске куће са окућницом у износу који не може бити већи од РСД 1.400.000,00 динара (једанмилиончетиристотинехиљадединара) по породичном домаћинству корисника и то: РСД 1.200.000,00 (једанмилиондвестахиљадединара) за помоћ при куповини сеоске куће са окућницом  и РСД 200.000,00 (двестахиљадединара) са обрачунатим ПДВ-ом за  додатну помоћ намењену за грађевински и други материјал и/или опрему за поправку, адаптацију или опремање предметне сеоске куће са окућницом.

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице Општинске управе путем захтева. Захтев се добија код повереника за избеглице.

Захтеви са потребном документацијом подносе се лично или поштом на адресу: Општина Петровац на Млави, ул. Српских владара 165,12300 Петровац на Млави, са назнаком „Пријава за помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу“.

Рок за подношење Пријава за остваривање Помоћи је 

од  18. јануара 2018. до 5.марта 2018. године

JАВНИ ПОЗИВ СД БУЏЕТ –

ИРЛ JАВНИ ПОЗИВ СД БУЏЕТ