Р е п у б л и к а  С р б и ј а

Општина Петровац на Млави

Општинска управа

Одељење имовинско правне послове

привреду и друштвене делатности

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

Број:  320 –85/16 – 01

Датум: 20.07. 2016. године

Петровац на Млави

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2017. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија)/ надлежни орган општине/ Петровац на Млави, расписује јавни позив којим обавештава:

– образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

– високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

– правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Петровац на Млави за 2017. годину, до дана 31.октобра 2016. године.

Потребна документација:

1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица

2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);

3) Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија/надлежни орган општине/ Петровац на Млави, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 10 до 14 часова, у просторијама Одељења за имовинско правне послове привреду и друштвене делатности Општинске управе Петровац на Млави, Улица Српских владара, бр.165, први спрат, канцеларија 30 или са сајта www.petrovacnamlavi.rs.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2016. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија/надлежни орган ће га вратити подносиоцу неотвореног.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине Петровац на Млави или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2017. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта / надлежном органу на територији општине/ Петровац на Млави за 2017. годину, на адресу: Одељење за имовинско правне послове привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Петровац на Млави, ул. Српских владара, бр. 165. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Љубиша Пауновић, телефон: 012/332 722, email: ljubisapaunov@gmail.com или лично у просторијама Одељења за имовинско правне послове привреду и друштвене делатности, Општинске управе Петровац на Млави, Улица Српских владара, бр.165, први спрат, канцеларија 30.

Овај јавни позив објавити на интернет страници општине Петровац на Млави: www.petro